رفتن دوست

رفتن دوست  رفتن دوست رفتن دوست رفتن دوست رفتن دوست رفتن دوست رفتن دوست

/ 1 نظر / 7 بازدید
زوربا

رفتی و رفتن تو اتش نهاده بر دل/ از کاروان چه ماند جز اتشی به محمل......................... با سلام