به یاد مهندس عباسی - شرکت نفت

برای همهء نبودن هایت مینویسم

تا بدانی این خط های شکسته را یک روح شکسته نگاشته....

تا بدانی که تنها گل ها نیستند که می پژمرند.....

تا بدانی که روح هم تشنهء باران می شود....

دلتنگ بهار ...

بی تاب پرستو....

بیزار خزان.....

مگر نمی دانستی که روح خویشاوند گلهاست.....

 تا بدانی همهء نبودن هایت، روحم را آرام، آرام تبخیر میکند و مرا از بودن تهی.....

تا بدانی بودنم بخاطر نبودن هایت چقدر ذره به ذره ترک بر میدارد و به ناگاه فرو می پاشد.....

 

 

/ 1 نظر / 42 بازدید
صبا

نود و چهارت قشنگ ‎:-)‎