سياه

معلم گفت: بنويش سياه و پسرك ننوشت معلم گفت: هر چه مي داني بنويس و پسرك گچ را در دست فشرد.معلم گفت:(( املائ آن را نمي داني؟))و معلم عصباني بود،سياه آسان بود و پسرك چشمانش را به سطل قرمز رنگ كلاس دوخته بود معلم سر او داد كشيدو پسرك نگاهش را به دهان قرمز رنگ معلم دوخت و باز جوابي نداد.معلم به تخته كوبيدو پسرك نگاه خود را به سمت انگشتان مشت شده معلم چرخاند و سكوت كرد.معلم بار ديگر فرياد زد: بنويس گفتم هر چه مي داني بنويس و پسرك شروع به نوشتن كرد ((كلاغها سياهند ، پيراهن مادرم هميشه سياه است، جلد دفترچه خاطراتم سياه رنگ است. كيف پدر سياه بود، قاب عكس پدر يك نوار سياه دارد. مادرم هميشه مي گويد :پدرت وقتي مرد موهايش هنوز سياه بودچشمهاي من سياه است و شب سياهتر. يكي از ناخن هاي مادر بزرگ سياه شده است و قفل در خانمان سياه است.)) بعد اندكي ايستاد رو به تخته سياه و پشت به كلاس و سكوت آنقدر سياه بود كه پسرك دوباره گچ را به دست گرفت و نوشت((تخته مدرسه هم سياه است و خود نويس من با جوهر سياه مي نويسد.))گچ را كنار تخته سياه گذاشت و بر گشت معلم هنوز سرگرم خواندن كلمات بود و پسرك نگاه خود را به بند كفشهاي سياه رنگ خود دوخته بود معلم گفت:((بنشين)).پسرك به سمت نيمكت خود رفت و آرام نشست.معلم كلمات درس جديد را روي تخته مي نوشت و تمام شاگردان با مداد سياه در دفتر چه مشقشان رو نويسي مي كردنداما پسرك مداد قرمزي برداشت و از آن روزمشقهايش را با مداد قرمز نوشت معلم ديگر هيچگاه او را به نوشتن كلمه سياه مجبور نكرد و هرگز از مشق نوشتنش با مداد قرمز ايراد نگرفت.و پسرك مي دانست كه قلب معلم هرگز سياه نيست.

/ 67 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روح

سلام... وبلاگ بسيار جالبی داری.... خيلی خوشم اومد.... من خودم عاشق مرگم... و عاشق رنگ سياهی.... in this life of misery and pain there is only one good thing and that is DEATH

شكوفه

كي رفته اي زدل كه تمنا كنم تورا ..... كي بوده اي نهان كه پيدا كنم تورا ..... با صد هزار جلوه برون آمدي كه من ..... با صد هزار ديده تماشا كنم تورا !! دوست خوبم سلام !! ممنون كه سر مي زني !كجايي بابا ؟ چرا آپديت نميكني ؟ ما منتظريم ! در پناه حق پاينده باشي

rodraner

سلام اميدوارم کسالت بر طرف شده باشه

زوربا

سلام داداش...يکی دور روزه کم پيدايی... !!!!!!؟!؟!؟؟؟؟؟!؟!؟

elahe

سلام. تو هنوز دست بر نداشتی؟ هنوز از مرگ و مير اشباع نشدی؟ بنويس. بنويس که پشتکارت من رو از رو برده... با معرفت اش .........

rodraner

سلام ... خوبي ؟؟؟ شما به يکی سرم ميزني از مرگ حرف می زني ؟؟؟؟

sara

اين توشته جالبه...سياه...