بیان راه به یاد آوردن مرگ

بدان که مرگ امری هولناک است و مراحل بعد از آن بسی عظیم و هولناکتر می باشد و مردم به خاطر به یاد نیاوردنش از آن غافل می باشند. کسانی هم که آن را به یاد می آورند با قلبی پاک و خاطری آسوده و بی آلایش آن را به یاد نمی آورند، بلکه با قلبی مشغول به آرزوهای نفسانی و تمایلات دنیوی آن را به یاد می آورند، لذا یاد مرگ در قلب آنان هیچ اثری نمی گذارد.

/ 0 نظر / 39 بازدید