به ياد مرگ

۱۳۸٥/٤/۱۳

جوانی

خميده پشت از آن گردند پيران جهانديده / که اندر خاک می جويند ايام جوانی را

جهان آفرينش دريائی است که کرانه و ساحلی بخود نمی شناسد و روح چون قايق نا چيزی هر دم در کشاکش امواج اين اقيانوس مهيب طولانی بالا و پايين و چپ و راست و زير و رو می شود.

در اين گرداب سر سخت و مرگبار همه موجودات با يک دنيا ياس و حرمان دست و پا می زنند و در جستجوی سعادت گمشده به هر تخته پاره ای پناه می برند و با حسرت و نوميدی به گذشته، به روزگارانی که ارتعاشات تارهای قلبشان سرود عشق ساز می کرد، می نگردند.

- جوانی بر سر کوچ است درياب اين جوانی را -


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی