به ياد مرگ

۱۳۸٤/٧/٢٦

جهان بينى زندگى، جهان بينى مرگ

آن كه عاشق زندگي است، بايد به مصاف مرگ درآيد، و نمي تواند كه در نيايد. يعني آن كه زنده است، تنها به اين دليل زنده است كه مرگ را نفي مي كند. و تنها آن كس كه مرگ را نفي مي كند، مي تواند در صف سربازان زندگي قرار بگيرد.

زندگي آنتي تز مرگ است. در واقع، تنها زندگي است كه مي تواند مرگ را به زانو درآورد. و تنها مبارزان مجهز به ايدئولوژي زندگي مي توانند به نابودي هميشگي مرگ اميد داشته باشند. با مرگ، اما، به جان مرگ افتادن ، دردي را دوا نمي كند، و بلكه عمر تاريخي مرگ را دراز و درازتر مي كند.مرگ نيستي و نابودي است ، و با هستي ، يعني جهان واقع ، رابطه اي ندارد. و حيات عين واقعيت است. پس ، مرگ با جهان واقع دشمني دارد، و هميشه در دنياي ذهني خويش غوطه ور است. بر آن نيست كه واقعيت را ببيند و بپذيرد. بلكه ، بر آن است كه جز آن چه من مي انديشم ، واقعيتي نيست.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی