به ياد مرگ

۱۳۸٤/٤/۱٥

چند روز

صداي مرد در گوش دختر پيچيد:
- چند روز، فقط چند روز ديگه صبر كن. همه چي درست مي شه. براي هميشه از دستم راحت مي شي!
نگاه بي تاب و ذهن آشفته دختر، همه چيز را فهميد. نوار قلب مرد، گوياي ناگفته ها بود.
چند روز _ فقط چند روز بعد _ مرد با لباس مشكي، رز سرخي را بر سنگ قبر دختر گذاشت و با نگاه خيسش زمزمه كرد:
- منظورم اين نبود... نه! اين نبود!
پريسا عوض زاده


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی