به ياد مرگ

۱۳۸۳/۱۱/٢٥

ترس از مرگ

از عمومى ترين احساسات حاكم بر ما ترس است; تجربه اى كه بر هيچ كس خوشايند نيست و همه در صدد رهايى از آنند. واقعيت پديده ترس، با توجه به منشأ آن يكسان نيست; هر چند كه ما به همه آنها با نام واحدى اشاره مى كنيم. ترس از فقر، ترس از بيمارى، ترس از دست رفتن اعتبار، ترس از اشخاص، ترس از حوادث طبيعى و... هر كدام آثار و لوازم خود را دارند. اما از ميان عوامل گوناگونى كه موجب ترس و وحشت انسان مى شود، شايد هيچ يك به اندازه مرگ آدمى را نمى هراساند. نام مرگ قلب ها را مى لرزاند و عيش ها را مكدر مى كند. همين امر سبب شده است تا بسيارى از متفكران كه از تحقيق درباره حقيقت مرگ، به دليل كمى داده ها، دست كشيده اند، به مسأله روانشناختى ترس از مرگ بپردازند و راه هايى را براى كاهش يا غلبه بر آن پيش روى آدميان نهند.

پاره اى از عوامل ترس از مرگ بدين قرار است:1. مرگ، زندگى را به هلاكت و نيستى تبديل مى كند.2. هر چند مرگ اجتناب ناپذير است، وقت آن معلوم نيست و آدمى هماره در ترس و اضطراب از او به سر مى برد.3. مرگ امرى ناشناخته است و ما تجربه اى از آن نداريم; بلكه گويى مرگ، پايانِ تجربه ها است. از اين رو نمى دانيم كه هنگام آن، بر ما چه مى گذرد و اگر پس از آن بقايى داريم، برما چه خواهد گذشت.4. هر انسانى بايد به تنهايى با مرگ مواجه شود. چه بسا اگر مى توانستيم دسته جمعى آن را تجربه كنيم، چنين هراسناك و دهشت انگيز نبود.5 . با رسيدن مرگ، همه اميدها و آرزوهاى آدمى از دست مى رود و ميان انسان و همه خواستنى هاى او جدايى مى افتد.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی