به ياد مرگ

۱۳۸۳/٤/٢

رحيل

فرياد كه از عمر جهان هر نفسي رفت

ديديم كزين جمع پراكنده كسي رفت

شادي مكن از زادن و شيون مكن از مرگ

زين گونه بسي آمد وزين گونه بسي رفت

آن طفل كه چون پير ازين قافله درماند

وان پير كه چون طفل به بانگ جرسي رفت

از پيش وپس قافله عمر مينديش

گه پيشروي پي شد و گه بازپسي رفت

ما همچو خسي بر سر درياي وجوديم

درياست چه سنجد كه بر اين موج خسي رفت

رفتي و فراموش شدي از دل دنيا

چون ناله مرغي كه زياد قفسي رفت

رفتي وغم آمد به سر جاي تو اي داد

بيدادگري آمد و فريادرسي رفت

اين عمر سبك سايه ما بسته به آهي ست

دودي زسر شمع پريد ونفسي رفت

 

(هوشنگ ابتهاج)

تشکر و قدردانی از شما

 


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی