به ياد مرگ

۱۳۸۳/۱/٢٤

بيهوده مردن

ميائي و من مي روم، بدرود، بدرود
چيزي نيآورديم و چيزي هم نبرديم
بيهوده ماندن تلخ دردي بود، اما...
اما چه درد انگيز! ما بيهوده مرديم... 

(زمانی برای مردن) 


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی