به ياد مرگ

۱۳۸۳/۱/٥

پيشکش . . .

     روحش آرام آرام در افق وجودش قدم ميگذارد و از آسمان نيم گرم اندامش قطرات سرد عرق باريدن گرفت پلکهای چشمهايش سنگين شده و آخرين نگاه را به لذائذ زندگی افکنده ديده بر هم نهاد.

     قلبش به ياد دلبستگان برای آخرين بار طپيد چون قطرات ريزان پيشانيش سرد شد و روح بلندش بسوی آسمانها اوج گرفت،از او تنها جسم بی حرکتی بماند که بعد از لختی آرميدن در دنيا ميان دخمه ی گوری منزل گزيد.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی