به ياد مرگ

۱۳۸٢/٩/۱٧

كاريكلماتور

ــ يكي مي گفت : براي مردن ، نياز به تشريفات آنچناني نيست . كافي است فقط نفس نكشيد .
ــ يكي مي گفت : مرگ را غنيمت بدانيد تا به دشواري زندگي نكنيد .
ــ مرگ و زندگي سر همه چيز مشكل دارند ، به جز مرگ و زندگي
ــ يكي مي گفت : مرگ و زندگي دو مقوله است در يك مقاله !
ــ مرگ ، شلاق حوادث است ولي افسوس كه بيدار كننده نيست .
ــ در زندگي ، حل مسالهء بودن و نبودن به عهده مرگ است .
ــ مرگ مامور اجراي “ قانون “ طبيعت است .
ــ لپ مطلب زندگي مرگ است .
ــ مرگ ستايش آخر زندگي است .
ــ مرگ كسي را خبر نمي كند ولي مرگ ديگران مخبر مرگ ماست .
ــ مرگ بعضي انسانها را زنده تر مي كند !

ــ آخرين ايستگاه زندگي مرگ است .

ــ هر وقت عزرائيل را ببينم خودم را به مردن مي زنم 

-يکی می گفت: برای مردن هيچ وقت زود نيست


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی