به ياد مرگ

۱۳۸٢/۸/۳

تقويمی برای آينده جهان

۵۰سال بعد:گرم شدن زمين تاثيرات زيانباری بر اکوسيستم های طبيعی باقی خواهد گذاشت.يافتن آب مشکل و شرايط حيات سخت و دشوار خواهد شد.۱۰۰سال بعد:افزايش آلودگی و دمای زمين توانايی سياره ما را در حمايت از حيات زمين بشدت کاهش می دهد.۴۰۰سال بعد:نخستين نشانه ها از آغاز يخبندانی جديد آشکار خواهد شد.گرم شدن جهان باعث تغيير محل قطب می شود و قاره ها در سرمايی سخت فرو خواهند رفت.۱0000سال بعد:زمين سخت دست به گريبان دوران يخبندان است.بشريت تا زمانی كه راهی برای نجات از اين بحران فراگير نيابد رو به افول و از دست دادن مظاهر فناوری خويش خواهد بود.۱۰۰هزار سال بعد:عصر يخبندان ادامه دارد. كم كم نشانه هايی از گرم شدن محيط هويدا می شود.۱۰ميليون سال بعد:عصر يخبندان پايان گرفته است.و نشانه های حيات مجددا آشكار می گردد.شايد انسان بتواند اين دوره را نيز پشت سر بگزارد.اما احتمالا نسل جديدی از موجودات هوشمند پا به عرصه وجود خواهند گذاشت.۱۰۰ميليون سال بعد:زمين چهره جديدی به خود می گيرد.از به هم پيوستن قاره ها بار ديگر يك قاره يكپارچه بزرگ و عظيم شكل خواهد گرفت.۲۵۰ميليون سال يعد:قاره ها به هم پيوسته اند و زندگی با چالشهای جديدی مواجه است.درخشش خورشيد افزايش می يابد و حيات با تهديد ديگری مواجه است.تنها سياره دارای حيات منظومه در آستانه از دست دادن حيات خويش است.۵۰۰ميليون يال بعد:حيات پر سلولس ديگر توانايی ادامه بقای خود را نداردتنها باكترها و موجودات تك سلولی روی زمين به حيات خود ادامه می دهند.۱ميليارد سال بعد:خورشيد ۱۰درصد نسبت به اكنون درخشانتر شده است.هيچگونه حياتی روی زمين امكانپذير نيست.جوزمين و اقيانوسها،مدتها پيش سياره را ترک کرده و از بين رفته اند.۲ميليارد سال بعد:خورشيد درخشان تر از هميشه به زمين خالی از هر گونه حيات می تابد.زمين ديگر هيچگاه ميزبان حيات نخواهد بود.۳ميليارد سال بعد:نخستين نشانه ها از برخورد کهکشان آندرومدا آشکار می شود.اين کهکشان فرضی دارد تمام آسمان را می پوشاندو برخورد آن با راه شيری آغاز می گردد.۴ميليارد سال بعد:خورشيد به غول سرخ تبديل شده است.دمای سطح زمين معادل دمای سطح عطارد در زمان حال است.شايئ موجودات هوشمند زمين سياره های دورتر يا سيارکها را برای زندگی انتخاب کرده باشند.۶ميليارد سال بعد:از خورشيد چيزی جز کوتوله ای سفيد باقی نمانده است.که از سوی ستارگان جوانی که در اثر برخورد آندرومدا با راه شيری متولد شده اند،محاصره شده است.۱۰ميليارد سال بعد:کم کم فضای بين کهکشانها خالی می شود.نشانه هايی از پايان جهان آشکار است.۱۰تريليون سال بعد:بقايای خورشيد چون خاکستری سرد در کيهان پرا کنده شده است.۱۰۲۰سال بعد:سياهچاله ها بقايای آنچه ررا که از کهکشانها باقی مانده است،می بلعند .تنها سياهچاله ها و تعدادی ستاره تنها باقی خواهد ماند.۱۰۶۵سال بعد:قوانين کوانتمی باعث می شوند تمام ماده باقيمانده به فوتون تبديل شود.۱۰۹۸سال بعد:بقايای سياهچاله ها هم بخار و ناپديد می شوند.جهان فقط از نوری قديمی که در حال درنورديدن فضا زمان است،تشکيل شده و نه هيچ چيز ديگر.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی