به ياد مرگ

۱۳۸٢/٧/۱٦

در برابر خدا

برای چه بايد مرگ چيز ديگر و مرده تر از زندگی باشد ما مانند يک دانه نمک هستيم که در حين مرگ در دريا حل ميشود.آيا کسی برای يک دانه نمک غصه می خورد؟


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی