به ياد مرگ

۱۳۸٢/٦/۳

سفارش به پرهيزکاری و يادآوری مرگ

 ای مردم،‌شما را سفارش می کنم به پرهيزکاری و ترس از عقوبت خدا ، و بسيار او را ستودن برای نعمتهايش که به شما داده ، و بخششهائی که به شما فرموده ،‌و بلياتی که شما را بدانها آزموده است ، پس چه بسا نعمتی را که خاص شما گردانيد،‌و رحمتی که برايتان تدارک ديد ،‌ شما کارهای زشت و گناهان خود را هويدا ساختيد و او پوشاند ، و با اينکه در معرض مواخذه از کردار ناپسندتان قرار گرفتيد ،‌امانتان داد. و شما را سفارش می کنم به ياد مرگ باشيد و از آن غافل نمانيد ، چگونه شما غافليد از مرگی که از شما غافل نيست ؟ و چسان ممکن است نزد کسی که لحظه ای مهلتتان نمی دهد دم از طمع و دلبستگی به دنيا بزنيد ؟ پس کافی است شما را از جهت پند دادن مردگانی که شما ديديد ، بدون اينکه سوار باشند به سوی قبورشان بردند ،‌ و بدون اينکه فرد آينده باشند در آن قبرها فرودشان آوردند ، گوئی هرگز در دنيا نزيسته و در آباديشان نکوشيده اند ،‌ و يا اينکه هميشه ساکن خانه آخرت بوده اند ،َ‌ از جهانی که آن را جايگاه گرفته بودند رميدند، و در قبری که از آن می رميدند ،‌ وطن گزيدند ،‌ آلوده بودند به دنيائی که از آن دست کشيدند ، و تباه ساختند آخرتی را که به سوی آن منتقل گشتند ،‌ نمی توانند از کار زشت باز گردند ،‌ نه افزايش در نيکی را توانائی دارند. به دنيا انس گرفتند ،‌دنيا ايشان را فريب داد ، و به آن اعتماد کردند آنها را به خاک انداخت ، پس پيش تازيد ، خدايتان بيامرزد در آبادی خانه های آخرتتان که برای رفتن به آنها تشويق و دعوت شده ايد بشتابيد، و با شکيبائی به طاعت و دوری از معصيت بپردازيد تا نعمت های پروردگار را چنان که شايد و بايد دريابيد ،‌ و چه بسيار ساعات در روز و روزهای در ماه ، و ماههای در سال ، و سالهای در عمر تند و به شتاب گذراندند.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی