به ياد مرگ

۱۳۸٢/٥/٢٦

زندگی ميگن برای زنده هاست اما...

خدا يا خدايا توی دنيای بزرگی پوسيديم که . می خواستيم  می خواستیم مثل اين روز و نبينيم ،که ديديم که ناز اون بلای اون حسرت دل عذاب عالم هر چی بايد همه تک تک بکشن ما کشيديم که هرچی بايد همه تک تک بکشن ما کشيديم که.زندگی ميگن برای زنده هاست اما خدايا، بسکه ما دنبال زندگی دويديم، بريديم که . وای برما وای برما خبر از لحظه پرواز نداشتيم . تا می خواستيم لب معشوق ببوسيم پريديم که

زندگی قصه تلخی است که از آغازم، بسکه آزرده شدم چشم به پايان دارم

چشمی به هم زديم و دنيا گذشت . دنبال هم امروز فردا گذشت

دل ميگه باز فردا رو از نو بساز . ای دل قافل ديگه از ما گذشت


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی