به ياد مرگ

۱۳۸٩/٢/۱٧

... و از کتاب

هرگز آرزوى مرگ مکنیم ! آبروى خویش را هدف تیر گفته ها قرار مدهیم، خشم خود را فرو نشانیم، هر نعمتى را که خداى به ما بخشیده است نیکو داریم و در راه خیر بگماریم، فکر و اندیشه خود را تنها در امور مفید و ارزشمند به کار گیریم، پیروى از غضب را به فراموشى سپاریم.


پيام از عالم فانی () 


 

خانه
بايگاني فني -از سال 81

پستچيPAT


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موزيك


استاد بنان
توشه عمر


جستجوی اموات در بهشت زهرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوستان

خرابات

چكامه‌هاي مهيار

اشک ققنوس

زوربا

دوتایی

گلبرگ مغرور

كلبه كوچولوي من

جز لبخند چیزی نگفت...

فکریات

بوی باران

زنده یاد رضا عباسی